Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ) đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp theo hiến chương
  a chartered engineer
  một kỹ sư đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp theo hiến chương

  * Các từ tương tự:
  chartered accountant