Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charter-party /'t∫ɑ:təpɑ:ti/  

  • Danh từ
    hợp đồng thuê tàu