Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charmeuse /ʃɑ:'mə:z/  

  • Danh từ
    xa tanh sacmơ