Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

characterless /'kæriktəlis/  

  • Tính từ
    tầm thường, không có bản sắt
    không có giấy chứng nhận