Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chapiter /'tʃəpitə/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) đầu cột