Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaparajos /tʃæpə'rɑ:hous/  

  • Danh từ số nhiều
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quần (bằng) da (của người chăn bò)