Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chap-book /'tʃæpbuk/  

  • Danh từ
    sách văn học dân gian (vè, thơ ca...) bán rong