Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

changeability /tʃeindʤə'biliti/  

  • Danh từ
    tính dễ thay đổi, tính hay thay đổi