Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

change-gear /'tʃeindʤgiə/  

  • Danh từ
    hộp số (xe ô tô)