Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chancroid /'ʃæɳkrɔid/  

  • Danh từ
    hạ cam

    * Các từ tương tự:
    chancroidal