Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

champaign /'tʃæmpein/  

  • Danh từ
    đồng bằng; cánh đồng trống