Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

champagne /∫æm'pein/  

  • Danh từ
    rượu sâm-banh
    màu rơm