Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  buồng, phòng, buồng ngủ
  chambers (số nhiều) phòng nghe án (trong những vụ không cần đưa ra tòa)
  phòng; viện
  the members left the council chamber
  các thành viên đã rời phòng hội đồng
  the Upper Chamber
  Thượng Viện
  the Lower Chamber
  Hạ viện
  khoang, ổ, phòng, buồng, hốc
  a combustion chamber
  khoang đốt
  các buồng của tim, tâm thất và tâm nhĩ
  những người đào hang phát hiện một hốc lớn ngầm dưới đất
  ổ đạn (súng lục…)
  chambers
  (số nhiều) (Anh) phòng luật sư gặp thân chủ

  * Các từ tương tự:
  chamber concert, chamber counsel, chamber music, chamber of commerce, chamber of horrors, chamber orchestra, chamber pot, chamber-maid, chambered