Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chambermaid /'tʃeimbəmeid/  

  • Danh từ
    chị dọn dẹp phòng (ở khách sạn)