Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chamber-maid /'tʃeimbəmeid/  

  • Danh từ
    cô hầu phòng
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ở gái