Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chamber pot /'t∫eimbəpɒt/  

  • chậu đái đêm, cái bô