Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chamber orchestra /'t∫eimbə,ɔ:kistrə/  

  • dàn nhạc thính phòng