Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chamber counsel /'tʃeimbə'kaunsəl/  

  • Danh từ
    luật sư cố vấn