Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chamber concert /'t∫eimbə,kɒnsət/  

  • buổi hòa nhạc thính phòng