Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chairperson /'t∫eə,pɜ:sn/  

  • Danh từ
    chủ tọa
    chủ tịch (nam hoặc nữ)