Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chairmanship /'tʃeəmənʃip/  

  • Danh từ
    chức chủ tịch