Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều chairmen; chairwomen)
  chủ tọa (cuộc họp)
  chủ tịch
  chairman of the board of governors
  chủ tịch hội đồng quản trị

  * Các từ tương tự:
  chairmanship