Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chain reaction /,t∫einri:'æk∫n/  

  • phản ứng dây chuyền (đen, bóng)
    chính phủ sợ cuộc đình công sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền trong các ngành công nghiệp khác