Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác chain armour) áo giáp mắt xích