Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chain letter /'t∫einletə[r]/  

  • thư dây chuyền (mỗi người nhận chép ra nhiều bản gửi cho người khác)