Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nhóm tù nhân bị xích lại với nhau