Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chain armour /t∫einɑ:mə[r]/  

  • Danh từ
    như chain mail