Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cha-cha /'t∫ɑ:t∫ɑ:/  

 • Danh từ
  (số nhiều cha-chas)
  (cách viết khác cha-cha-cha) điệu nhảy sa-sa (gốc Nam Mỹ)
  do (dancethe cha-cha
  nhảy điệu sa-sa

  * Các từ tương tự:
  cha-cha-cha