Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cerecloth /'siəklɔ:θ/  

  • Danh từ
    vải sáp (không thấm nước; dùng để bọc hay liệm)