Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngũ cốc
    món ăn [bằng] ngũ cốc
    a bowl of cereal
    một bát ngũ cốc