Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centrifugal /sen'trifjʊgl; ,sentri'fju:gl/  

  • Tính từ
    ly tâm

    * Các từ tương tự:
    centrifugal force, centrifugalism, centrifugally