Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

centralism /'sentrəlizm/  

  • Danh từ
    chế độ tập quyền trung ương; chế độ tập trung
    democratic centralism
    chế độ tập trung dân chủ