Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

central nervous system /,sentrəl'nɜ:vəs ,sistəm/  

  • hệ thần kinh trung ương