Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

central heating /,sentrəl'hi:tiŋ/  

  • hệ thống sưởi tập trung