Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

central government /,sentrəl'gʌvənmənt/  

  • chính quyền trung ương