Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

celestial bodies /si'lesjəl'bɔdiz/  

  • Danh từ số nhiều
    thiên thể