Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mụn; vú; u
    nốt sần (lá)