Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc ruột tịt, ruột bịt, manh tràng