Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  caviar trứng cá muối
  caviar to the general
  đàn gảy tải trâu

  * Các từ tương tự:
  caviare, caviar