Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caution-money /'kɔ:ʃn,mʌni/  

  • Danh từ
    tiền ký quỹ, tiền bảo lãnh