Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người gây ra (một tai nạn...)

    * Các từ tương tự:
    causerie