Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

causeless /'kɔ:zlis/  

  • Tính từ
    không có lý do, vô cớ
    không có nguyên nhân