Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cause-list /'kɔ:zlist/  

  • Danh từ
    (pháp lý) danh sách những vụ đem ra xử