Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cauldron /'kɔ:ldrən/  

  • Danh từ
    (cách viết khác caldron)
    cái vạc (để nấu)