Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-piece /'kætlpi:s/  

  • Danh từ
    tranh vẽ thú nuôi