Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-pen /'kætlpen/  

  • Danh từ
    nơi quầy súc vật