Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-lifter /'kætl,liftə/  

  • Danh từ
    kẻ ăn trộm súc vật