Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-leader /'kætl,li:də/  

  • Danh từ
    cái vòng xỏ mũi (để dắt trâu bò)