Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-feeder /'kætl,fi:də/  

  • Danh từ
    máy cho súc vật ăn