Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-dealer /'kətl,di:lə/  

  • Danh từ
    lái trâu bò